دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان – PDF 1

دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان

اداره BAMF روند رسیدگی به پرونده هایی را که مجددا مورد بررسی قرار داده بود تا 29 مارس 2020 به حالت تعلیق درآورده است. پذیرش ها و جلسات دادرسی درحال حاضر در شاخه های دیگر BAMF برگزار می شود، البته برای کسانیکه از قبل زمان مصاحبه آنها مشخص شده است.در صورتی که مصاحبه شونده تست منفی برای  COVID-19داشته باشد یا اینکه قبل از مصاحبه دو هفته قرنطینه شده باشد مصاحبه او انجام می شود. با این حال به خاطر افزایش شیوع کرونا ممکن است مصاحبه این افراد نیز لغو شود. (Stand 21.03.2020)

https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2020/20200316-am-covid-19.html;jsessionid=7C1806612434E66777A4841A8607CE86.internet282

دفتر فدرال مهاجرت وپناهندگان – PDF 2

دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان – شعبه برلین:

اداره BAMF روند رسیدگی به پرونده هایی را که مجددا مورد بررسی قرار داده بود تا 29 مارس 2020 به حالت تعلیق درآورده است. پذیرش ها و جلسات دادرسی درحال حاضر در شاخه های دیگر BAMF برگزار می شود، البته برای کسانیکه از قبل زمان مصاحبه آنها مشخص شده است.در صورتی که مصاحبه شونده تست منفی برای COVID-19 داشته باشد یا اینکه قبل از مصاحبه دو هفته قرنطینه شده باشد مصاحبه او انجام می شود. با این حال به خاطر افزایش شیوع کرونا ممکن است مصاحبه این افراد نیز لغو شود.  (Stand 23.03.2020)

https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2020/20200316-am-covid-19.html;jsessionid=7C1806612434E66777A4841A8607CE86.internet282