برلین پاس – PDF

نکته مهم

با توجه به تحولات فعلی در رابطه با گسترش کرونا،  COVID-19 ، برلین پاس در  برلین صادر و یا تمدید نخواهد شد. برلین-پاس های منقضی شده معتبر هستند.

بلیت های وسایط نقلیه شهری برلین را نیز می توانید با یک برلین پاس منقضی شده خریداری کنید.

هم چنین بدون داشتن برلین پاس می توانید بلیت بخرید، اما باید شماره کمک هزینه مسکن (Wohngeldnummer) و یا شماره پرونده ی تان و یا شماره ی گروه های نیازمند (Bedarfsgemeinschaftsnummer) را بر رو تیکت نوشته نمایند.

این رویه در حال حاضر تا  30 آوریل 2020  امکان پذیر است. کارمندان  بخش حمل و نقل عمومی برلین،  از تغییر  رویه در موارد فوق مطلع شده اند.

https://service.berlin.de/dienstleistung/121742