بیمارستان شریته: مشوره تلفونی برای مهاجرین

روزهای جمعه

12:30 – 14:30

030 23 11 21 28