مقررات تازه برای مقابله با کرونا در آلمان: منع تماس بیش از دو نفر