زندگی روزمره خانواده در خانه – PDF

 ۶ نکته برای زندگی روزمره خانواده در خانه … همچنین برای استفاده از رسانه های دیجیتال

توصیه های ما برای خانواده ها:

1 . یک ساختار روزانه ایجاد کنید

 • زمان ثابت از خواب بیدار شدن را حفظ کنید

 • زمان کار مکتب/ مدرسه را مشخص کنید ، از پیشنهادهای آموزشی بیشتر استفاده کنید

 • جای مشغولیت همه، به شمول اطفال، را مشخصی سازید.

 • به تفریح (توقف کوتاه در میان کار) توجه کنید

2 . در مورد تثبت زمان استفاده از رسانه ها توافق کنید

 • مدت زمان قبلی را بیش از حد گسترش ندهید

 • پیشنهادهای آموزشی دیجیتال را از سهمیه زمانی جدا نکنید

 • بالاتر از همه محدودیت هایی را برای بازی هایی با شخصیت اعتیاد آور (که همراه با اعتیاد شدید به پاداشهای خیالی است) وضع کنید.

3 . برنامه ریزی برای اوقاتی „که باهم باشیم“

 • بازی شبانه (آنالوگ و دیجیتال)

 • وعده های غذایی را به عنوان یک فعالیت طراحی کنید: به عنوان مثال پختن پیتزا باهم.

4 . اوقات خانوادگی مشترک ، به ویژه برای تبادل نظر و بیان احساسات  در مورد وضعیت برلین  و نیازها، از اوقات وعده های غذایی معمول استفاده کنید

5 . برنامه تحرک بدنی

 • در هوای تازه با دوچرخه ، اسکوتر، اسکیت (حتی والدین)

 • ورزش در آپارتمان

6. تبادل تماس با دوستان از طریق تلفن ، گروه های چت، اسکایپ