امکانات مشاوره ما در مدت زمان ویروس کرونا

انجمن مشاوره زنان درشرایط بحرانی همچنان درمدت زمان ویروس کرونا مشاوره برای خانمهای مهاجربه زبان فارسی و آلمانی درشرایط بحرانی ارائه

 میدهد. درطی این مدت، مشاوره به صورت تلفنی انجام میگیرد. درصورت نیازلطفا ابتدا ازطریق واتسپ یا اس ام اس ( به زبان فارسی یا آلمانی) با شماره زیر تماس بگیرید:

004915731130964

مشاوره مربوطه برای تعین وقت مشاوره با شما تماس خواهد گرفت.

http://www.frauenkrisentelefon.de/startseite/