حادثه در هایم – PDF 

حادثه در هایم

اگر گسترش ویروس کرونا در محل سکونت شما حاد شده است، انجمن های زیر به صورت جدی در دسترس هستند

انجمن یار

تلفن 03023407217، آدرس ایمیل info@yaarberlin.de

کانون پناهندگان ایرانی

تلفن 03042981530، آدرس ایمیل VereinIranischerFluechtlinge@gmx.de