آدرس دفتر ما

Yaar - Bildung, Kultur, Begegnung e.V.

Liebenwalder Str. 1


13347 Berlin

در اینجا آدرس ما و یک نقشۀ گوگل به دفتر ما را می یابید. شما می توانید با خط اوبان 9 ، ایستگاه Nauener Platz. در اینجا میتوانید ترکیب را دریافت کنید. منتظر تماس شما استیم.

 

030 - 23407217

info(at)yaarberlin.de

 

ما روی پشتیبانی شما در شبکه های اجتماعی حساب می کنیم.

Wir zählen auf Eure Unterstützung in den sozialen Netzwerken.

2018 © Yaar - Bildung, Kultur, Begegnung e.V.

Impressum & Datenschutz