سازمان یار

یار یک واژۀ فارسی است و چندین معنی دارد. در فرهنگ های مختلف و زبانهای مختلف از ترکیۀ امروزی گرفته تا نیم قارۀ هند واژۀ یار به معنای یک انسان خاص و دوست داشتنی به کار برده می شود. به نظر ما یار یعنی دوست خوب، کمک رسان، همدم و همراه است. پس ما جمعی استیم از دوستان که از سال 2012 بدینسو رضاکارانه برای انسانهای مهاجر و پناهجو از افغانستان خدمت می کنیم و می خواهیم برای شان یار و یاور باشیم.

 

فلسفۀ بنیادی ما مبتنی بر مستقل بودن از لحاظ سیاسی، تباری، جنسی و مذهبی، با حقوق اساسی و ارزشهای دموکراتیک در یک جامعۀ متنوع (پلورالیستی) مطابقت دارد. همچنان بازتاب دهندۀ علل اصلی منازعۀ دوامدار و بیعدالتیهای بیشمار در افغانستان می باشد که انسانها را مجبور به فرار می سازد.

 

نام سازمان ما همچنان افاده کنندۀ تعلیم و تربیه، فرهنگ و همراهی است. با این ارزشها میخواهیم به حیث یار فضایی را ایجاد کنیم که در آن همواره تعلیم و تربیه صورت گیرد و فرهنگ احساس شود. در این فضا همچنان فرهنگها و زندگینامه های مختلف در تماس می آیند. با ایجاد یک مرکز فرهنگی و مشورتی نخستین سنگهای بنیادی و گام های مثبت را در این عرصه گذاشته ایم.

 

شورای مهاجرت

سازمان یار عضویت شورای مهاجرت را در ناحیه ی (BerlinMitte) از انتخابات ۲۰۱۶ الی ۲۰۲۰ این شورا دارا می باشد.

این شورا نه تنها به عنوان ماشور اداری و سیاسی در این ناحیه فعالیت می کند بلکه به بهبود شرایط زندگی و همزیستی برابر همه مردم در این ناحیه متعهد است.

 

شورای ایالتی

 

در ماه جنوری سال ۲۰۱۷ عضو ما اقای کاوه اسپارتک در این انتخابات شورای ایالتی برای ادغام و مهاجرت انتخاب گردید.

شورای ایالتی متشکل از هفت عضو است. آقای کاوه اسپارتک مناطق شرق نزدیک شرق میانه هند و پاکستان نمایندگی می کند.

شورای مشوره دهی ایالت برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ تشکیل شد و یک ابزار برای صدا رسانی به آن عده مردمانی است که در برلین زندگی می نماید ولی دارای اقامت آلمانی نمی باشد.

در جلسات این شورا ادغام و سیاست مهاجرت مجلس سنای برلین مورد بحث قرار می گیرد.

این شورا در زمینه ی سیاست ادغام و مهاجت به مجلس سنا و دیگر گروپ های فعال سیاسی و اجتماعی پیشنهاد ارایه می دهد.

 

اخراج به افغانستان (دیپورت)

 

انجمن ما باورمند به این است که در افغانستان مناطق امن وجود ندارد.

به همین سبب اخراج به مناطق نا امن را نقض حقوق بشر دانسته بر جنبش برلین علیه اخراج به افغانستان تعامل وهمکاری می نماییم.

بر علاوه ی ان انجمن یار تاکید برا ان دارد که  برنامه های ادغام سازی که توسط دولت فدرال و ایالت های آلمان تشکیل گردیده شامل مهاجرین افغان نیز می گردد.

 

تیم یار

کاوه اسپارتک

امید ارغندیوال

‌جنت هوپینگ

مرتضی رشیدی

تیلمن پرایسلر

زهرا اسرافیل

سبینه کراوزه

کتیا هاینمن

کترینا کیرستین

فاطمه بخشی

Wir zählen auf Eure Unterstützung in den sozialen Netzwerken.

2018 © Yaar - Bildung, Kultur, Begegnung e.V.

Impressum & Datenschutz