ز مونږ کارى ورزى

د اجتماعى موضوعګانو په هكله سلا ورکول او د ژبى صنفونو ته نوم لیکنه

دوشنبه

10:00 - 13:00

پنج شنبه

10:00 - 13:00

14:00 - 17:00

Yaar - Bildung, Kultur, Begegnung e.V.

Afghanisches Kultur- und Beratungszentrum

Liebenwalder Str. 1

13347 Berlin

مشوره ورکول افغانانو له پاره په پانکو کی

10:00 بجی مخکی له غرمه تر 12:00 بجو پوری.

آدرس

Welcome Center Pankow

Fröbelstrase 17

10405 Berlin

شپګم نمبر کور دوهم منزل اطاق نمبر 241

مشاور

ښاغلى امید ارغندیوال

ایمیل ادرس

arghandiwal@yaarberlin.de

 

Wir zählen auf Eure Unterstützung in den sozialen Netzwerken.

2018 © Yaar - Bildung, Kultur, Begegnung e.V.

Impressum & Datenschutz