دکتر هلاکویی – استرس

سلسه مراتب نیاز های مازلو و در تکمیل آن نیاز شماره 8، که دکتر هلاکویی به آن اضافه کردند:

1-نیاز فیزیکی

2-نیاز به امنیت و آرامش

3-نیاز به عشق و تعلق

4-نیاز به دانایی و آگاهی

5-نیاز به زیبایی و هنر

6-حرمت نفس و خود دوستی

7-خود شدن

8-اخلاق گرایی

وقتی که نیاز های فیزیکی تامین نشود با خود درد و رنج می آورد و وقتی امنیت و آرامش نباشد با خودش ترس و اضطراب بوجود می آورد.

-ترس وقتی است که خطر واقعی و خارجی است. مانند آتش گرفتن هواپیما

-اضطراب وقتی است که خطر نه واقعی است نه خارجی مانند فوبیای هواپیما (مربوط به آینده است) اضطراب مخصوص انسان است و حیوانات چنین چیزی ندارند.

استرس در واقع فشار روانی اجتماعی است (مربوط به زمان حال است) و بیشتر در سه زمینه است :

1-در زمینه سلامتی

2-در زمینه کار و شغل

3-در زمینه رابطه