پادکست ۳ (سور اسرافيل) تاثیر کرونا بر زندگی و اقتصاد پس از قرنطین

ماتیاس هورکس، آینده پژوه سرشناس آلمانی، با اشاره به بحران زمان برآمده از شیوع ویروس کرونا، می‌ گوید: «این روزها اغلب از من پرسیده می‌شود که „دوران کرونا کی به پایان می‌رسد و ما چه زمان دوباره به شرایط عادی برمی‌گردیم؟“ من می‌گویم هرگز. برخی مقاطع تاریخی وجود دارند که مسیر آینده را تغییر می‌دهند. ما از این مقاطع به عنوان „بحران عمیق“ نام می‌بریم. ما اکنون در این بزنگاه قرار گرفته ایم». اما پشت ریزش جهانی که خیال می کردیم می‌شناسیم، جهان دیگری در حال جوش خوردن است».

Dieser Podcast wurde produziert von YAAR e.V. im Rahmen des Projekts „Tawaan – Stärkung der afghanischen Community“. Das Projekt wird in den Förderjahren 2020/2021 durch das Partizipations- und Integrationsprogramm der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert.

Thema: Schaffung von Motivation während der Quarantänezeit Recherche und Stimme: Sur Esrafil Produktion: Kava Spartak Foto: Pixabay