دفتر امور سوسیال / LAF

دفتر امور سوسیال – PDF

برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در حال حاضر اداره LAF  با تعداد کمی از کارمندان به کارش ادامه می دهد.

خدمات برای مراجعینی که ترمین قبلی ندارند بسیار محدود انجام میشود . مراجعه حضوری فقط در موارد استثنایی امکان پذیر است و باید از مراجعه از طریق ایمیل یا تلفن درخواست شود. به مراجعینی که دارای ترمین می باشند برایشان خدمات ارائه می شود.

قبل از مراجعه از طریق تلفن ، ایمیل یا فکس بپرسید که آیا قرار ملاقات شما طبق برنامه ریزی صورت می گیرد و آیا خدمات پولی نیز می توانند از طریق پست ، فکس یا ایمیل تمدید شوند. در صورت لزوم، درخواستهایتان را به صورت کتبی ، از طریق فکس یا ایمیل ارسال کنید.