خدمات خرید مالتـزا در برلین در طول پاندمی – همه گیری کرونا – PDF

برای افراد مسن و یا بیمارانی که به ویژه نیاز به حمایت دارند، توصیه نمی شود این روزها با توجه به خطر احتمالی ابتال به
ویروس کرونا ، به خرید بروند.

افراد مسن )65 سال و باالتر( و یا افرادی که از قبل مبتال به بیماریهایی می باشند )بیماری های قلبی عروقی ، دیابت ، بیماری
های دستگاه تنفسی ، کبد و کلیه و همچنین سرطان و سیستم ایمنی ضعیف( که در معرض خطر بیشتری برای ابتال به یک بیماری
جدی قرار دارند می توانند با خدمات کمکی مالتزا تماس بگیرند.

در طول همه گیری- پاندمی ما از چهار مکان در برلین یک سرویس خرید مواد غذایی اساسی رایگان برای این افراد ارائه می
دهیم.

شما می توانید تلفنی در روزهای سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 10 تا 12 با شماره تلفن زیربه ما دسترسی پیدا نمائید.

030 348003 301