تازه واردان به برلین – PDF

پناهجویان – تازه واردان به برلین

  1. تازه واردانی که به مرکز ورود LAF گزارش می دهند و ثبت می شوند، باید به مدت دو هفته به قرنطینه بروند.

  2. در طول قرنطینه، درخواست پناهندگی به صورت کتبی به BAMF ارسال می شود.

  3. پس از اتمام قرنطینه، افراد ذیربط مجوز اقامت و مزایای تعیین محل اسکان را دریافت می کنند.

  4. افرادی که پس از قرنطینه در برلین باقی می مانند ، ابتدا برای آنها محل اسکان موقت اختصاص می یابد. سپس به یک مرکز پذیرش اولیه ارجاع داده می شوند.