يار  يو فارسي کلمه ده چې ډیری معنی ګاني لري.

د اوسني ترکیه نه تر هندی برصغیر پورې په مختلفو ژبو او کلتورونو کې ، دا اصطلاح (يار)اوس هم د خپل عزیز او خواښيني سړي  لپاره  کارول کیږي.

د دې مترادف په اړه زموږ پوهه: یو ښه ملګری ، مرسته کوونکی ، ملګری او ملګري لارښودنکي دي.

يار  يو فارسي کلمه ده چې ډیری معنی ګاني لري.

د اوسني ترکیه نه تر هندی برصغیر پورې په مختلفو ژبو او کلتورونو کې ، دا اصطلاح (يار)اوس هم د خپل عزیز او خواښيني سړي  لپاره  کارول کیږي.

د دې مترادف په اړه زموږ پوهه: یو ښه ملګری ، مرسته کوونکی ، ملګری او ملګري لارښودنکي دي.

يار يوه گروه ده چي دملګرو نه جوړ شوي دي او د۲۰۱۲ نه تر ۲۰۱۵. پوري دوطلبانه مرسته  کوه. له ۲۰۱۶ نه چي دافغانستان د مهاجرینو لپاره کار کوي او له کلونو راهیسې د کډوالو نه  حقونه ترلاسه کوي.

يار يوه گروه ده چي دملګرو نه جوړ شوي دي او د۲۰۱۲ نه تر ۲۰۱۵. پوري دوطلبانه مرسته  کوه. له ۲۰۱۶ نه چي دافغانستان د مهاجرینو لپاره کار کوي او له کلونو راهیسې د کډوالو نه  حقونه ترلاسه کوي.

زموږ فلسفه

زموږ اساسي فلسفه: سیاسي ، قومي، د ټولو باورنو، جنسي او خپلواکي ځانګړتیاوې په ګدو ټولنو کې د بنسټیزو حقونو او دیموکراتیکو ارزښتونو سره مطابقت لري. او همدارنګه دافغانستان  د دوامداره جګړو او ډیری بې عدالتیو اصلي لاملونه سره دي چې ډير خلک کډه کولو او کډوالۍ ته اړ شوي دي

زموږ هدفونه

زموږ هدفونه خلکو سره يار  وشو او موږ غواړو داسې ځایونه پیدا کړو چې تل د تعلیم او تجربې کلتور ته وده ورکړي. موږ باید د مختلف خلکو او ژوندون سره د مختلف خلکو تر مینځ خوځښت رامینځته کړو.

زموږ تیم

آرزو اسدی

داوود امیری

ولید دشتی

زهرا اسرافیل

ژانت هوپینگ

کاترینا کرستین

ضيا مبلغ

دانش محمدی

تیلمن پرایسلر

مرتضی رشیدی

یوهانس زینگر

کاوه اسپارتک

پروژی

د ژبې د زده کړې لومړني کورسونه

حقوقی مشوره

د موړني ژبه زده کړه د ماشومانو لپاره لوستل پروژي

سياسي ځواک ورکول

د جبري اخراج پروړاندې سیاسي لاریونونه کول

بحث او خبري کول

د شبکې کار

د میرمنو ګروپ

د رسنیو روزنه

د مهاجرینو لپاره سیمینار

د افغانستان او د پناه غوښتنې په هکله لیکنه او خبری کول

اړیکه