دادگاه اداری برلین

رفت و آمد مراجعین در ساختمان اداری Kirchstrasse 7 تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد.

https://www.berlin.de/gerichte/verwaltungsgericht/