کورس آنلاین: ویروس های تنفسی نوظهور، که شامل COVID-19 می شود

https://openwho.org/courses/introduction-to-COVID-19-FA